sv.Jakub  OTTAVIO MOSTO (1659-1701) - kostel sv.Jakuba